Make your own free website on Tripod.com

Bear


วิธีการทำตุ๊กตาหมี

 1. นำแบบกระดาษ หรือแพทเทิร์นที่ตัดเรียบร้อยแล้ว มาวางทาบบนด้านในของผ้า ในกรณีที่เป็นผ้าขนสัตว์ วางแบบให้ทิศทางของ ขนสัตว์บนผ้าอยู่ในแนวเดียวกับลูกศรบนแบบ ใช้ดินสอเขียนผ้าวาดแบบบนผ้าให้เท่ากับขนาดแบบจริง ตัดผ้าตามแนวแบบที่วาดไว้ โดยให้มีขนาดใหญ่กว่าแบบประมาณ 0.5 ซ.ม. โดยรอบ ส่วนของฝ่ามือและฝ่าเท้าของตุ๊กตา ใช้ผ้ากำมะหยี่ หรือผ้าสักหลาด
 2. ทำเครื่องหมายจุดเชื่อมต่อต่างๆ บนด้านหลังของผ้าตามแพทเทิร์น
 3. การเย็บแขนตุ๊กตาหมี
  แบบที่ 1 : แขน 1 ข้างประกอบด้วยผ้าเพียงชิ้นเดียว (รูปที่ 1) ให้นำฝ่ามือที่คู่กับแขนมาเย็บติดกับแขนในแนว AB จากนั้นพับผ้า ตามแนว CA แล้วเย็บโดยรอบ เว้นส่วนหัวไหล่ไว้ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ เมื่อเย็บเสร็จจะได้ดังรูปที่ 3
  แบบที่ 2 : แขน 1 ข้างประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น คือแขนด้านนอก และแขนด้านใน (รูปที่ 2) ให้นำแขนด้านในมาเย็บติดกับฝ่ามือใน แนว AB แล้วนำแขนด้านในที่ได้มาเย็บติดกับแขนด้านนอก โดยเว้นส่วนหัวไหล่ไว้ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ เมื่อเย็บเสร็จจะได้ดังรูปที่ 3


  รูปที่ 1
                                          รูปที่ 2                                         รูปที่ 3                                         รูปที่ 4

 4. การเย็บขาตุ๊กตาหมี
  แบบที่ 1 : ขา 1 ข้างประกอบด้วยผ้าเพียงชิ้นเดียว (รูปที่ 4) ให้พับผ้าตามแนว DE แล้วเย็บจาก F ถึง G เว้นโคนขา DG ไว้ใส่ ใยโพลีเอสเตอร์ นำฝ่าเท้ามาเย็บติดกับขาตามแนว FEF’ เมื่อเย็บเสร็จจะได้ดังรูปที่ 6
  แบบที่ 2 : ขา 1 ข้างประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น (รูปที่ 5) ให้ประกบผ้า 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน เย็บจาก E ไป D และเย็บจาก F ไป G เว้น โคนขา DG ไว้ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ นำฝ่าเท้ามาเย็บติดกับขาตามแนว FE เมื่อเย็บเสร็จจะได้ดังรูปที่ 6


  รูปที่ 5
                                          รูปที่ 6                                         รูปที่ 7                                        รูปที่ 8

 5. การเย็บลำตัวตุ๊กตาหมี
  แบบที่ 1 : ลำตัวประกอบด้วยผ้า 4 ชิ้น คือ ตัวด้านหน้า 2 ชิ้น และตัวด้านหลัง 2 ชิ้น (รูปที่ 7) เย็บตัวด้านหน้า 2 ชิ้นให้ติดกันตามแนว H -> ท้อง -> J และเย็บตัวด้านหลัง 2 ชิ้นให้ติดกับตามแนว H’M และ J’N เว้น MN ไว้ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ จากนั้นนำตัวด้านหน้า และตัวด้านหลังที่เย็บเสร็จแล้วมาประกบด้านข้างเข้าด้วยกันโดย H ตรงกับ H’ และ J ตรงกับ J’ เย็บโดยรอบ จะได้ลำตัวตุ๊กตา
  แบบที่ 2 : ลำตัวประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น (ดังรูปที่ 8) ในกรณีที่ลำตัวมีส่วนที่ตัดเว้าเข้ามาเป็นรูปตัว V ทางด้านที่ต่อกับหัวตุ๊กตาและ ทางด้านล่างลำตัว (จากรูป คือ KLK’) ให้พับผ้าตามแนวยาว LL ให้ K ชนกับ K’ แล้วเย็บตามแนว KL ทั้งทางด้านบนและด้านล่าง ของลำตัว เพื่อปิดรอยตัดเว้าทั้งสอง จากนั้นเย็บลำตัวทั้ง 2 ชิ้นให้ติดกันโดยเว้นแนว MN ไว้ใส่ใยโพลีเอสเตอร์


  รูปที่ 9
                                          รูปที่ 10                                        รูปที่ 11                                        รูปที่ 12

 6. การเย็บหัวตุ๊กตาหมี


 7. การต่อแขน และขา กับลำตัว
  กรณีใช้ข้อต่อเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ ให้ดูวิธีการใส่ข้อต่อให้ตุ๊กตาหมี
  กรณีใช้วิธีการเย็บ ให้กลับเอาด้านนอกของส่วนขา แขน และลำตัวออกมา นำขาของตุ๊กตามาประกบกับลำตัวโดยให้ เครื่องหมายจุดเชื่อมต่อของขาและลำตัวตรงกัน เย็บขาให้ติดกับลำตัวในตำแหน่งดังกล่าว และเย็บยึดให้เป็นวงรอบจุดเชื่อมต่อ โดยมีระยะกว้างจากจุดเชื่อมต่อประมาณ 1 – 1.25 ซ.ม. เพื่อให้ขายึดติดกับลำตัวเป็นอย่างดี จากนั้นใส่ใยโพลีเอสเตอร์ลงใน ส่วนขา โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว เช่น ปากกา ช่วยในการใส่ตรงบริเวณฝ่าเท้า เย็บปิดโคนขาให้เรียบร้อยโดย ใช้เทคนิคการเย็บแบบขั้นบันได ทำเช่นเดียวกันกับขาอีกข้าง และแขนทั้งสองข้าง
 8. การต่อส่วนหัว กับลำตัว
  กรณีใช้ข้อต่อเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ ให้ดูวิธีการใส่ข้อต่อให้ตุ๊กตาหมี
  กรณีใช้วิธีการเย็บ ให้เย็บส่วนหัวและลำตัวเข้าด้วยกัน โดยแทงเข็มจากด้านในของลำตัวออกมาที่ด้านนอกของลำตัวบริเวณจุดที่ ต่อกับคอ แทงเข็มเข้าฐานของส่วนหัวเและให้เข็มทะลุออกมาในบริเวณที่ใกล้กัน แทงเข็มจากด้านนอกของลำตัวเข้าด้านใน ของลำตัวอีกครั้ง ทำเช่นนี้จนส่วนหัวติดกับลำตัวเป็นอย่างดี
 9. ใส่ใยโพลีเอสเตอร์เข้าไปในส่วนลำตัวและเย็บปิดลำตัวให้เรียบร้อยโดยใช้เทคนิคการเย็บแบบขั้นบันได

  หมายเหตุ